مفاهیم درس «کباب غاز» / کلی آرایه / کلی دستور

مفاهیم درس «خوان هشتم» / کلی آرایه / کلی دستور

مفاهیم درس «بوی جوی مولیان» / کلی آرایه / فعل

مفاهیم درس «کویر» / کلی آرایه / انواع حروف

مفاهیم درس «از پاریز تا پاریس» / کلی آرایه / تحول واژه‌ها

جمع‌بندی نیمه اول فارسی دواردهم

مفاهیم درس «شکر نعمت» / کلی آرایه / معنای فعل

مفاهیم درس «قصه عینکم» و «دماوندیه» / قالب‌های شعری / اصطلاحات ادبی / شیوه بلاغی

مفاهیم درس «کبوتر طوق‌دار» / واج‌آرایی / نماد /انواع حذف / املا

مفاهیم درس «حمله حیدری» و «مست و هوشیار» / مجاز / تمثیل / نقش واژه / املا

مفاهیم درس «کاوه دادخواه» / مراعات نظیر / کنایه / نقش واژه / املا

مفاهیم درس «باران محبت» / اغراق / سجع / انواع حروف / املا

مفاهیم درس «ذوق لطیف» و «رستم و اشکبوس» / جناس / تکرار / نوع جمله / املا

مفاهیم درس «زاغ و کبک» و «ملکا ذکر تو گویم» / تلمیح / تضمین / نوع جمله / املا

مفاهیم درس «قاضی بست» / ایهام / ایهام تناسب / گروه اسمی / املا

مفاهیم درس «عظمت نگاه» و «بینوایان» / تضاد / پارادوکس / گروه اسمی / املا

مفاهیم درس «نی‌نامه» / حس‌آمیزی / اسلوب‌معادله / گروه‌ اسمی / املا

مفاهیم درس «در سایه‌سار نخل ولایت» / استعاره / گروه‌اسمی / املا

مفاهیم درس «خسرو» / تشبیه / حسن‌تعلیل / ساختمان واژه / املا