۵ کتاب مورد نیاز برنامه خزان + جدول تناوبی تاریخ ادبیات(هدیه)

 

کتاب آرایه‌های ادبی نظام جدید

کتاب قرابت معنایی جامع نظام جدید

کتاب دستور زبان فارسی نظام جدید

کتاب لغت و املا نظام جدید

کتاب جامع ادبیات کنکور (نظام جدید)

ارسال رایگان + جدول تناوبی تاریخ ادبیات

برای مطالعه برنامه خزان کلیک کنید.