۴ کتاب و DVD لازم برای گروه B برنامه خزان ۱۴۰۰

کتاب دستور زبان فارسی نظام جدید

کتاب قرابت معنایی جامع نظام جدید

کتاب آرایه‌های ادبی نظام جدید

کتاب فارسی ۲ (ویژه کنکور ۱۴۰۰)

DVD قرابت معنایی(نظام جدید)

DVD دستور زبان‌فارسی(نظام جدید)

DVD آرایه‌های ادبی

DVD جامع فارسی یازدهم

 

برای خواندن برنامه خزان ۱۴۰۰ کلیک کنید.