۶ کتاب و  DVD ۵ لازم برای گروه C برنامه خزان ۱۴۰۰

کتاب جامع ادبیات کنکور (نظام جدید)

کتاب دستور زبان فارسی نظام جدید

کتاب قرابت معنایی جامع نظام جدید

کتاب لغت و املا نظام جدید

کتاب آرایه‌های ادبی نظام جدید

کتاب فارسی ۲ (ویژه کنکور ۱۴۰۰)

DVD قرابت معنایی(نظام جدید)

DVD دستور زبان‌فارسی(نظام جدید)

DVD آرایه‌های ادبی

DVD جامع فارسی یازدهم

DVD لغت و املا(نظام جدید)

 

برای خواندن برنامه خزان ۱۴۰۰ کلیک کنید.