• تاریخ ادبیّات درس به درس
  • متشابهات و فهرست‌های الفبایی
  • آثار منظوم ، منثور و آمیخته
  • مترجم‌ها، تخلص‌ها، اعداد و …
  • شخصیت‌های شاهنامه و زمینه‌های حماسه
  • کامل‌ترین منبع تست تاریخ ادبیّات به صورت درس به درس، کتاب به کتاب و کلی ترکیبی
  • پاسخ‌های کاملاً تشریحی برای همۀ تست‌ها