. تدریس کامل آرایه ها

. مثال های متعدد و متنوع با توضیح

. تمرین های سطح بندی شده از ابیات و عبارات کل کتاب فارسی دوازدهم

. بررسی آرایه های ابیات قلمروها، شعرخوانی ها

. بررسی آرایه های متن های روان خوانی ها و گنج حکمت ها

. نمونه سؤالات امتحان تشریحی برای هر آرایه

. نمونه سؤالات کلی و ترکیبی آرایه های ادبی

. پاسخ نامه تشریحی

. ضمیمه تکمیلی قالب های شعر

. ضمیمه تکمیلی زمینه های حماسه

. ضمیمه تکمیلی اصطلاحات ادبی

. قابل استفاده برای تمام امتحانات تشریحی و نهایی پایه دوازدهم

. کامل ترین جزوه آرایه های ادبی