تکنیک‌ِ مبناییت

در سؤالاتی که چهار بیت در گزینه‌ها داریم و از ما خواسته شده است که بیتی با مفهوم متفاوت را مشخص کنیم از این تکنیک  استفاده می‌کنیم:

با یک نگاه یک یا دو ثانیه‌ای به بیت‌ها،اگر بیتی برایمان آشنا بود یا در کتابِ درسی آن را دیده بودیم،انتخابش می‌کنیم و آن را مبنای مقایسه قرار می‌دهیم،چرا که می‌دانیم تواناییِ قرابتِ معنایی یعنی توانایی مقایسه ابیات؛ در این صورت مبنایی برای مقایسه داریم و سرعت تست‌زنی بیشتر می‌شود.

به تست زیر توجه کنید:

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟

       ۱) امــروز کـه عـهـد توسـت نـیـکـویـی کـــن              کـاین ده٬ همه وقت از آن دهقانی نیست

       ۲) امروز که‌در‌ قلمرو دل دست‌ دست توست             خواهی عمارتش کن و خواهی خـراب کن

       ۳) دریـاب کـنـون که نعمتـت هست به دست              کاین دولت و ملک می‌رود دست به دست

       ۴) امـروز کـه بـازارت پر جـوش خریدار اسـت              دریـاب و بـنـه گـنـجـی از سـایـه نـیـکویـی